منوی سایت

   


  راهنمای ایجاد ایمیل آکادمیک
   - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

   جهت ایجاد ایمیل آكادميك موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

  1-        انتخاب نام کاربری (User Name  )

  • نام کاربری اعضای هیأت علمي:  نام خانوادگی - حرف اول نام شخص  

  مثال: نام کاربری خانمSoozan Makvandi   به صورت  makvandi-sمی باشد.

  • نام کاربری دانشجويان :  نام خانوادگي. حرف اول نام شخص

  مثال: نام کاربری خانمSoozan Makvandi   به صورت  makvandi.sمی باشد.

  • نام کاربری کارمندان: نام خانوادگی _ حرف اول نام شخص

  مثال: نام کاربری خانمSoozan Makvandi   به صورت  makvandi_sمی باشد.

  2-        انتخاب رمز عبور (Password  )

  • رمز عبور بایستی حداقل داراي 6 كاراكتر، و تركيبي از حروف و اعداد باشد. 

   

  نکات مهم:

  • جهت استفاده از ایمیل آكادميك ایجادشده  به آدرس mail.ajums.ac.ir   مراجعه کنید.
  • توجه نمایید در صورتی که نام کاربری (User Name) و رمز عبور(Password) انتخاب شده مطابق فرمت درخواستی دانشگاه نباشد، ایمیل مورد نظر برای شما ایجاد نخواهد گردید.
  • ایمیل های درخواستی حداکثر تا یک هفته از زمان ارسال مشخصات ایجاد خواهند شد. در صورت عدم ایجاد یا بروز اشکال با شماره تلفن 33362535 سرکار خانم دشت بزرگ تماس حاصل نمایید.  تاریخ بروزرسانی:96/9/25

   

   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0